11.02.15

Škôlkarom pomáha program ´aby sme rozumeli´

[caption id="attachment_120685" align="alignleft" width="300"]Obrázok 6 - Kreslíme krá-ovstvo Kreslíme kráľovstvo...[/caption] V týchto dňoch končí zápis škôlkarov do prvého ročníka základnej školy. Jedným z programov, ktoré pripravovali deti v materských školách na tento krok vpred, bol aj program Aby sme si rozumeli. Niekoľko rokov v rámci poradenskej praxe s ním pracovala PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD., ktorá pracuje ako odborná asistentka na FF UPJŠ v Košiciach. Porozprávali sme sa s ňou o príprave detí na vstup do školy. „Program ´Aby sme si rozumeli´ je určený pre budúcich prvákov. Sleduje skvalitnenie interakcie dieťa – dieťa, učiteľka – dieťa. Aktivity tvoriace program sú plné porozumenia, dôvery, akceptácie aj empatie, s dôrazom na nedirektívny prístup tak, aby pripravili predškoláka na vstup do prvého ročníka základnej školy.

Hlavné ciele programu určeného pre budúcich prvákov:

- utvárať schopnosť aktívneho počúvania a postupne si uvedomovať, že ak počúvam iných, vyjadrujem im úctu a môžem očakávať aj úctu od iných - utvárať elementárne základy empatie - utvárať schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať iných - posilňovať individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou - rozvíjať jemnú motoriku - rozvíjať sociálnu a emocionálnu inteligenciu Empatia je jednou z emocionálnych vlastností, ktorá tvorí emocionálnu inteligenciu človeka. Ide o schopnosť vcítiť sa do emócií, prežívania, motívov a pohnútok správania iných. Dôležitým predpokladom pre rozvoj empatie v predškolskom veku je otvorenosť v komunikácii, úprimnosť pri rozprávaní o vlastnom prežívaní a aktívne počúvanie. Táto komunikácia si vyžaduje vytvorenie atmosféry pohody a bezpečia. Otvorenosť znamená ochotu rozprávať o sebe, o svojom prežívaní, ochotu vyjadriť svoje názory, svoje vzťahy k iným.“ Program bol štrukturovaný, gradoval od vstupnej rozohrievacej aktivity cez ústrednú tému k uzavretiu stretnutia. „Prostredníctvom hry na rozprávkové kráľovstvo, cez postavy a príbehy s ním súvisiace (kráľ, kráľovná, princ, princezná, šašo…), mohli deti na jednej strane prežívať silné emócie a na druhej strane spoznávať okolitý svet a porozumieť mu. Stretnutie s predškolákmi vždy začínalo pozdravom, privítaním…, potom nasledovalo rozprávanie príbehu o kráľovstve: ´Kde bolo, tam bolo, žil jeden kráľ…´ Rozprávkovým dejom boli deti vedené k uvedomeniu si vlastného prežívania pri rôznych druhoch atmosféry v súvislosti s osobou, ktorá ju ovplyvňuje. Sledovala som, ako sa cítili pri jednotlivých postavách, rozvíjala som diskusiu: ´S kým z kráľovstva si sa cítil príjemne?´, ´Ako sa správal princ´, ´Čo robila rada kráľovná?´… Program poskytoval priestor pre rozvoj tvorivosti detí ako významnej súčasti rozvoja ich osobnosti. Tvorivou a samostatnou činnosťou sa deti okrem toho, že nadobúdali sebaúctu a sebadôveru, učili uvažovať, ako by reagovali v rôznych situáciách, ktoré som im pripravila.“

DÔLEŽITOSŤ STANOVENIA HRANÍC

Čo je dôležité pri práci s deťmi predškolského veku? „Zdôrazňujem dôležitosť stanovenia hraníc a pravidiel. Nedirektívna výchova, ktorá vedie dieťa k slobodnému rozhodovaniu, neznamená, že si dieťa stanovuje samo, čo bude robiť, ako a kedy to bude robiť. Dieťa v predškolskom zariadení sa prispôsobuje danému dennému programu, učí sa rešpektovať ostatné deti a učiteľky. To, ako sa správa v domácom prostredí, nemusí byť žiaduce v podmienkach materskej školy. Vymedziť hranice umožňujú dohodnuté pravidlá, či v materskej škole alebo v domácom prostredí. Pravidlá budú dôležité aj pre prvákov, keď začnú povinnú školskú dochádzku.

PRAVIDLÁ TVORIA AJ SAMOTNÉ DETI

Osvedčilo sa vytvárať pravidlá spolu s deťmi – samé navrhnú pravidlo, podľa ktorého sa budú správať. Počas spontánne vzniknutej situácie, pri hre na „Kráľovskú radu“- na obrázku /kráľ sa radí so svojimi radcami/, sme sa spoločne dohodli na pravidle o počúvaní - keď jeden rozpráva, ostatní počúvajú. Ukázalo sa, že keď deti samé prispievajú k tvorbe pravidiel, potom pristupujú k ich dodržiavaniu zodpovednejšie. Odporúčam, aby pravidlá boli formulované presne a zrozumiteľne.“ Teória i prax skupinovej práce s deťmi potvrdzuje dôležitosť príjemnej atmosféry. „Tá je východiskom pre proces zdokonaľovania osobnosti dieťaťa v podmienkach materskej školy. Príjemná atmosféra nie je len odrazom vzájomného pôsobenia dospelý – dieťa, ale záleží aj od interakcie medzi deťmi navzájom. Aby sa deti navzájom prijímali, boli k sebe úprimné, otvorené, empatické, musíme im to ukázať a naučiť ich to.“

ODPORÚČANIA RODIČOM

Po skúsenostiach z aplikácie programu odporúča Dana Rosová rodičom: - venovať dostatok času svojim deťom - čítať im rozprávky z kníh - rodičia radšej pustia CD s rozprávkou, ale práve hlas rodiča, jeho prítomnosť, spoločné prežívanie deja, má nezastupiteľné miesto pre ďalší rozvoj dieťaťa - diskutovať s deťmi o tom, čo sa v rozprávkovom príbehu udialo, poprípade dať im priestor nakresliť, čo ich na príbehu najviac zaujalo - za snahu netreba zabudnúť deti pochváliť Uvidíte, že vaše úsilie nebude zbytočné. Keď prídu prvé školské úspechy, môžete sa pochváliť aj seba. Zaslúžite si to. Foto: archív dr  
DNES
Zdieľať článok:

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Diskusia
0

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím