19.08. - 02.09.19
Súťaže

Súťaž - Predĺžte si leto s KOŠICE:DNES!

ukončená 19.08.19

KOŠICE:DNES PUBLISHING vyhlasuje súťaž „Predĺžite si leto s KD!“ podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte súťaže (ďalej ako „Štatút“).

Pravidlá súťaže

  1. Usporiadatelia Súťaže

- Vyhlasovateľom Súťaže súťaž „Ako Predĺžite si leto s KD“ (ďalej ako „Súťaž“) je KOŠICE:DNES PUBLISHING so sídlom Hviezdoslavova 6 , Košice, 47820594 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:  Dr, vložka číslo: 1402/V (ďalej ako „Organizátor“).

  1. Cieľ Súťaže

- Cieľom Súťaže je propagácia kníhkupectva ArtForum a Hotela Tri Studničky.

  1. Trvanie Súťaže

- Súťaž sa uskutoční v období od 19.08.2019 do 01.09.2019

IV.  Účasť v Súťaži

1.) Účastníkom Súťaže (ďalej ako „Súťažiaci“) sa môže stať a pre účely tohto Štatútu sa rozumie osoba, ktorá:

a) nie je právnickou osobou,

b) je plnoletá ( v prípade, že ide o neplnoletú osobu súťažiacim je zákonny zástupca)

c) splní všetky podmienky účasti v súťaži podľa tohto Štatútu,

d)nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Organizátorom/ Partnermi a/alebo osobami majetkovo prepojenými s Organizátorom a/alebo Partnermi ani im blízkou osobou v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka ani osobou, ktorá vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže. Súťažiaci vo vzťahu k Súťaži, Organizátorovi a Partnerom  vystupuje vždy ako fyzická osoba – nepodnikateľ.

 2.) Zapojením sa do Súťaže, Súťažiaci výslovne súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a     vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

V. Podmienky Súťaže

1.)   Súťaž prebieha v období od 19.08.2019 do 01.09.2019

2.) Súťažiaci sa do súťaže zapájajú tak, že na FB a Instagram KOŠICE:DNES do komentára pod príspevok posielajú fotografie z dovolenky s komentárom o tom, ako na ňu spomínajú. Každý, kto túto podmienku splní, bude automaticky zaradený do žrebovania a ich šanca na výhru sa stupňuje. Súťaž trvá od 19.08.2019 do 01.09.2019. Výhercovia budú štyria a vyžrebujeme ich dňa 02.09.2019. Súťažiť bude verejnosť. Celá Súťaž bude propagovaná médiami Košice:Dnes. Každý z troch výhercov získa jednu knihu od Artforum a štvrtý výherca dostane hlavnú cenu, a tou je víkendový pobyt v Hoteli Tri Studničky v Jasnej na 2 noci s raňajkami a wellnessom. Fotografie a komentáre po skončení súťaže budú použité pre komerčné účely v našich médiách. V prípade, že nesúhlasia, strácajú nárok na výhru pre nesplnenie všetkých podmienok danej Súťaže.

3.) Výhercov Súťaže zverejníme na FB KOŠICE:DNES. (S výnimkou log, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené vyhlasovateľom súťaže, sú hanlivé, vulgárne, či inak odporujú dobrým mravom.)  

4.) Výhercovia bezodkladne po tom, ako im bude oznámené, že vyhrali, najneskôr však do 24 hodín, sú povinní oznámiť svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, a musia preukázať svoju totožnosť aj s občianskym preukazom. Výhercovia Súťaže sú povinní dostaviť sa na recepciu KOŠICE:DNES a výhru si prevziať. V prípade, že sa Výhercovia Súťaže nedostavia alebo nespĺňajú niektoré vyššie uvedené podmienky Súťaže, automaticky strácajú nárok na výhru.

5.) Usporiadateľ si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercov na preukázanie skutočnosti, že sú osobami, ktoré výhru vyhrávajú a spĺňajú podmienky Súťaže. V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

6.) Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho z účasti v Súťaži a zo žrebovania v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže Súťažiacim alebo inou osobou vo vzťahu k Súťažiacemu alebo ak konanie Súťažiaceho v súvislosti so Súťažou bude v rozpore s dobrými mravmi.   Vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť zo súťaže kohokoľvek, u koho sa objavi relevantné podozrenie z neférového hlasovania (ad hoc zriadené profily a pod.)."

7.) Organizátor odovzdá výhry výhercovom na adrese mediálneho domu KOŠICE:DNES – Hviezdoslavova č. 6, Košice,  v čase stanovenom Organizátorom.

8.) Výhercovia Súťaže budú kontaktovaní mediálnym domom KOŠICE:DNES prostredníctvom dostupných kontaktov. Ak sa nepodarí s výhercami skontaktovať do (24) hodín odo dňa splnenia podmienok pre priznanie výhry, ak výhercovia odmietnu výhru, vzdajú sa výhry, odoprú súhlas resp. nesplnia inú podmienku podľa tohto Štatútu, strácajú výhercovia nárok na výhru, a posunú tým výhru ďalším súťažiacim. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody týmto vzniknuté.

VI.   Osobné údaje

Zapojením sa do Súťaže každý súťažiaci výslovne súhlasí s poskytnutím a ďalším spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktný telefón a kontaktná adresa elektronickej pošty Organizátorom, Spoluorganizátorom a ďalšími osobami patriacimi do skupiny Organizátora a Spoluorganizátora zverejnenými na webovej stránke Organizátora, a to na marketingové účely vrátane priameho marketingu vyššie uvedených osôb telefonicky, faxom, prostredníctvom SMS alebo MMS správ, elektronickou poštou alebo iným primeraným spôsobom.

Tento súhlas je Súťažiacim udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou listom doručeným na adresu sídla Organizátora. Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely, resp. písomne kedykoľvek odvolať udelený súhlas na marketingové účely. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor a Spoluorganizátor sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať a spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) osobné údaje Súťažiaceho v súlade s právnym poriadkom SR a týmto Štatútom.

Súťažiaci dáva účasťou v Súťaži Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách všetkými obvyklými a primeranými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi tento súhlas na obdobie troch (3) mesiacov od ukončenia Súťaže a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

VII. Záverečné ustanovenia

1.) Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľná súdnou cestou.

2.) Žiadne výhry nie je možné u Organizátora ani Spoluorganizátora vymeniť za finančnú hotovosť.

3.) V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor po predchádzajúcej konzultácii so Spoluorganizátorom.

4.) Výhry odovzdané výhercom predstavujú výhru pred zdanením a Organizátor ani Spoluorganizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

5.) Tento Štatút bude počas trvania Súťaže k dispozícii na požiadanie u Organizátora a zverejnený na webovej stránke www.kosicednes.sk.

6.) Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie Súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel Súťaže, resp. tohto Štatútu. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na svojej webovej stránke www.kosicednes.sk.

7.) Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

8.) Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom, a že spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah. 

V Košiciach, dňa 19.08.2019

Zdieľať súťaž:

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím