PR 13.03.20

Vo vodárňach začínajú platiť prísne protikorupčné smernice

foto: vvs

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (VVS) zavádza do praxe protikorupčné smernice - Smernicu o prevencii korupcie a transparentnosti  a Smernicu o riadení protikorupčných rizík. Tie sú jedným z nevyhnutných predpokladov na získanie protikorupčnej certifikačnej normy ISO 37001:2016. Prísne vnútorné opatrenia sa týkajú všetkých zamestnancov, obchodných partnerov či vedenia vodární. 

VVS sa rozhodla byť prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí protikorupčnému certifikačnému auditu. Systém manažérstva proti korupcii, ktorý je nevyhnutný pre získanie certifikátu, vo VVS zavádza tím Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (IMS UMB). Ten implementoval protikorupčný systém pre mesto Poprad či Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Ako sa samotný proces realizuje, o tom sme hovorili s odborným garantom tohto procesu, profesorom Jánom Závadským z UMB. Získanie protikorupčného certifikátu podľa jeho skúseností nemá deklaratívnu rovinu. Spoločnosť musí prijať nové, prísnejšie opatrenie v boji s korupciou, čo je dôkazom ďalšieho posilnenia transparentnosti.  

VVS zavádza protikorupčné smernice. Aké sú ich hlavné protikorupčné body?
VVS prijala dve kľúčové smernice, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. Prvá smernica je zameraná na prevenciu korupčného správania a transparentnosť všetkých jej činností, pričom z 11 bodov možno považovať za hlavné najmä tie, ktoré sa týkajú posudzovania konfliktu záujmov, posudzovania dôveryhodnosti a možnosti disciplinárneho stíhania za porušenie protikorupčnej politiky. Druhá smernica sa snaží o identifikáciu korupčných rizík spojených s činnosťami a rozhodovaním zamestnancov VVS, najmä o ich elimináciu.

Aké zásadné veci sa menia po zavedení smerníc v spoločnosti?
Smernice prinášajú celý rad povinností pre zamestnancov, obchodných partnerov a najmä pre vedúcich zamestnancov. Všetci zamestnanci musia absolvovať protikorupčnú odbornú prípravu a podať vyhlásenia o dodržiavaní protikorupčnej politiky, vedúci zamestnanci nemôžu zvýhodňovať svojich príbuzných a musí sa určiť miera ich rizikovosti. Verejné obstarávanie kladie oveľa väčšie nároky na dodávateľov prijatím záväzku nesprávať sa korupčne a ak tak neurobia, musia ukončiť spoluprácu s VVS. Nesmieme zabúdať ani na zvýšenú ochranu tých, ktorí oznamujú korupciu a to nad rámec zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Majú smernice vplyv iba na interný chod spoločnosti, alebo sa s nimi určitým spôsobom stretnú aj zákazníci VVS?
S tým, že VVS zaviedla protikorupčný manažérsky systém podľa normy ISO 37001, sú oboznámení zákazníci, ale aj ďalší partneri. V každom zákazníckom centre a na webovom sídle bude zverejnená protikorupčná politika, ktorá obsahuje aj výzvu pre zákazníkov, aby v prípade podozrenia na korupčné správanie zamestnancov VVS toto oznámili na príslušnom mieste. Okrem zákazníkov sa protikorupčný manažérsky systém týka aj tých, ktorých VVS sponzoruje alebo obdarúva, pretože budú musieť podať vyhlásenia prijímateľa daru a podrobiť sa kontrole jeho nezneužitia.

Interný audit na dodržiavane smerníc by sa mal spustiť koncom marca. Ako bude prebiehať? Ide o jednorazovú vec? Ako sa bude kontrolovať dodržiavanie smerníc v budúcnosti?
Zavedenie protikorupčného manažérskeho systému je síce dobrovoľné, ale VVS sa rozhodla, že tento systém prevencie korupcie a transparentnosti si nechá certifikovať nezávislým a akreditovaným certifikačným orgánom. Tento certifikačný orgán vykoná v priebehu 3 rokov certifikačný audit a dva kontrolné audity. Priebežne však bude VVS sama monitorovať dodržiavanie požiadaviek normy. Vyškolila na to 14 vlastných interných audítorov.

V ktorých známych spoločnostiach už takéto smernice fungujú a aké benefity priniesli v praxi?
Organizácií, ktoré zaviedli protikorupčný systém, je na Slovensku niekoľko desiatok. Ide najmä o stanice technickej a emisnej kontroly, aby sa znížilo riziko prijímania úplatkov technikmi kontroly. Sú tu však aj mestá a obce, napríklad Poprad, kde zvýšili transparentnosť činností spojených s výkonom a rozhodovaním verejných činiteľov. Veľmi dobrým príkladom je aj zavedenie tohto systému na Úrade vlády Slovenskej republiky, čím sa zvýšila efektívnosť jeho procesov spojených s bojom proti korupcii. Tento systém zaviedli aj veľké podniky, ktoré preukázali výrazné zníženie korupčných rizík. Aj keď žiadna smernica a ani zákon nedokážu úplne zabrániť korupčnému správaniu, za hlavný prínos možno považovať zásadné zúženie priestoru na korupciu nastavením vnútorných pravidiel, ktoré sú omnoho citlivejšie na potenciálnu, ale aj skutočnú netransparentnosť a korupciu.

Príklad z obsahu smerníc VVS

U každého partnera VVS bude posudzované korupčné riziko. Aj v prípade, ak bude partner identifikovaný ako nerizikový, bude ako súčasť zmluvného vzťahu s VVS uzatvárať tzv. doložku o partnerstve,  ktorou: 

  • sa zaväzuje zaviesť primerané protikorupčné opatrenia a v prípade, ak dôjde na jeho strane ku korupcii s VVS ukončiť zmluvný vzťah,
  • podpísať čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky v procese obstarávania VVS,
  • podpísať vyhlásenie o prepojenosti, ak je dodávateľom VVS, 
  • podpísať vyhlásenie o štruktúre spoločnosti, ak je dodávateľom VVS.

 

Profesor Ján Závadský Je profesorom ekonómie a manažmentu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a riaditeľom Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu v Poprade. Je uznávaným odborníkom na manažment a manažérske systémy. Pôsobí ako posudzovateľ kvality vysokých škôl v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a ako expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre protikorupčné systémy. Pôsobí v odborových doktorandských komisiách na domácich a zahraničných univerzitách a je autorom viacerých článkov a monografií na tému systémov manažérstva proti korupcii. Garantuje študijné programy na Inštitúte manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorý implementuje protikorupčný manažérsky systém vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Profesor Ján Závadský
Je profesorom ekonómie a manažmentu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a riaditeľom Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu v Poprade. Je uznávaným odborníkom na manažment a manažérske systémy. Pôsobí ako posudzovateľ kvality vysokých škôl v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a ako expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre protikorupčné systémy. Pôsobí v odborových doktorandských komisiách na domácich a zahraničných univerzitách a je autorom viacerých článkov a monografií na tému systémov manažérstva proti korupcii. Garantuje študijné programy na Inštitúte manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorý implementuje protikorupčný manažérsky systém vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Čo je ISO 37001?

Ide o medzinárodnú normu, ktorá v sebe zahŕňa najnovšie poznatky z protikorupčnej oblasti.

Definuje požiadavky a ponúka usmernenia k tomu, čo je potrebné realizovať pri budovaní etického a protikorupčného prostredia v organizácii. 

ISO 37001 sa zaoberá úplatkárstvom vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore, úplatkárstvom celých organizácií či jednotlivých zamestnancov a obchodných partnerov, priamym a nepriamym úplatkárstvom cez tretie strany.

Zavedenie tohto systému má spoločnostiam pomôcť predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a jej dobrovoľné záväzky. Najdôležitejším prvkom normy je určite zavedenie správneho mechanizmu pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu do organizácie spoločnosti.

VVS je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí certifikačnému auditu na získanie protikorupčnej certifikačnej normy ISO 37001:2016.

 

Čítajte viac: vodarne vvs

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím