28.11.19

Inšpektorát práce chce pokutovať košickú župu. Trnka nedal odmeny kontrolórom

Foto: Veronika Janušková

Pri rozdeľovaní odmien zamestnancom Košického samosprávneho kraja (KSK) jeho predseda Rastislav Trnka (nezávislý) porušil kolektívnu zmluvu, a tým aj Zákonník práce. Tvrdí to Inšpektorát práce v Košiciach.

Jeho inšpektori preverovali na župe dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Konať začali po podnetoch Richarda Hojera a Vladimíra Turzáka, pracovníkov Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Obaja kontrolóri poukazovali na to, že zamestnávateľ voči nimi nedodržal kolektívnu zmluvu.

Podľa jej znenia, ktoré platilo v roku 2018, „zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motivačné ohodnotenie za splnenie stanovených úloh dvakrát ročne“. Hojer však vlani nedostal odmenu ani raz, Turzák len raz, aj to mu ju Trnka skrátil o 75 percent oproti návrhu hlavného kontrolóra župy Ľubomíra Hudáka, ktorý je priamym nadriadeným kontrolórov.

reklamná správa

AKCIA NA TENTO TÝŽDEŇ V POTRAVINÁCH KLAS

Výhodnými ponukami sme tento týždeň opäť nešetrili! Pozrite si celú našu akciovú ponuku.

Zistite viac
 

Trnka: Nie sú kritériá 

Inšpektorát dospel k záveru, že kraj mal povinnosť poskytnúť zamestnancom dvakrát ročne motivačné ohodnotenie, a to „už za samotné plnenie stanovených úloh“. Odmietol tak argumentáciu Trnku, ktorý tvrdil, že predmetné ustanovenie kolektívnej zmluvy je nevykonateľné, lebo neexistujú žiadne konkrétne kritériá plnenia stanovených úloh zamestnancami.

„KSK nedisponuje žiadnou platnou vnútroorganizačnou normou, ktorá by upravovala presne určené a objektívne merateľné kritériá plnenia stanovených úloh, ktorými je povinný riadiť sa pri určovaní odmien zamestnancov,“ vyjadril sa pred inšpektormi Boris Bilčák, riaditeľ kancelárie predsedu kraja.

Inšpektorát fakt, že takáto norma neexistuje, označil za „irelevantný“. Zdôraznil, že samospráva neposkytla žiaden dôkaz o tom, že niektorí z dotknutých zamestnancov v roku 2018 nesplnil stanovené úlohy. Inšpektori tiež neuznali obranu KSK, že odmeny sú nenárokovateľná zložka mzdy a rozhodnúť o tom, komu budú priznané, je v kompetencii župana.

Vedúci inšpektor práce Kamil Lipták vysvetľuje, že zamestnávateľ mal plniť záväzok z kolektívnej zmluvy tak, že všetkým zamestnancom prizná odmenu dvakrát ročne, aj keď na je ňom, akú výšku ohodnotenia určí. Inšpektorát preto nariadil zistené nedostatky župe odstrániť v lehote, ktorá už uplynula.

Inšpektorát práce začal kontrolu na župe v auguste. Podľa neho KSK porušil zákon aj tým, že neskoro odpovedal kontrolórom na ich antidiskriminačné sťažnosti. Foto: Veronika Janušková
Inšpektorát práce začal kontrolu na župe v auguste. Podľa neho KSK porušil zákon aj tým, že neskoro odpovedal kontrolórom na ich antidiskriminačné sťažnosti. Foto: Veronika Janušková

Pokuta až stotisíc eur  

„Ak zamestnávateľ nedostatky neodstráni, inšpektorát uloží pokutu podľa zákona, ktorá môže byť až do výšky stotisíc eur. V súčasnosti v tejto organizácii prebieha ďalšia kontrola, na základe nového podnetu, pri ktorej zisťujeme okrem iného aj plnenie nami nariadených opatrení z predchádzajúcej kontroly,“ povedal Lipták.

Podľa protokolu, ktorý opisuje výsledky inšpekcie, odmeny dvakrát ročne nedostalo vlani viac zamestnancov kraja, ako len Hojer a Turzák. Z iných dokumentov vyplýva, že za prvý polrok 2018 nebolo žiadne ohodnotenie priznané 35 zamestnancom KSK z celkového počtu asi 230, vrátane dvoch kontrolórov. 

Za druhý polrok 2018 už odmenu Trnka nepridelil plošne celému útvaru hlavného kontrolóra, ktorý má desať pracovníkov. Celkový počet zamestnancov bez odmeny za druhý polrok nie je známy, Turzák vo svojom podnete upozorňuje na prípad svojej manželky, ktorá pracuje ako referent rozpočtu na odbore financií Úradu KSK. Ani ona za toto obdobie odmenu nemala, hoci všetci ostatní zamestnanci na jej referáte áno.

„Porušenie pravidiel kolektívnej zmluvy sa podľa mňa týka všetkých zamestnancov, ktorým z neznámych dôvodov neboli vyplatené motivačné ohodnotenia, preto opatrenie, ktoré uložil inšpektorát, sa týka nielen úzkej skupiny zamestnancov, ale všetkých,“ hovorí Turzák.

Kolektívnu zmluvu zmenili 

Hojer, ktorý bol v minulosti hlavným kontrolórom mesta Košice, sa pozastavuje nad tým, že hoci sa kraj v priebehu inšpekcie práce odvolával na to, že nie sú stanovené úlohy, po splnení ktorých má zamestnanec dostať odmenu, župan nevydal pokyn, aby boli takéto kritériá odmeňovania stanovené do budúcnosti.

„Namiesto toho s odborármi dohodol zmenu kolektívnej zmluvy tak, že zamestnávateľ už nemá povinnosť, ale môže zamestnancovi poskytnúť motivačné ohodnotenie dvakrát ročne. Čiže v roku 2019 už nie je potrebné splniť stanovené úlohy a priznanie ohodnotenia je už úplne závislé na svojvôli predsedu KSK na základe jeho kompetencií. A konečne sa nemusí s nikým baviť, prečo niekomu áno a niekomu nie,“ vraví Hojer.

Už na základe pozmenenej kolektívnej zmluvy odmeny za prvý polrok 2019 nedostali siedmi z desiatich pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra. Ich priamy nariadený Ľ. Hudák navrhoval odmeniť rôznymi sumami všetkých s tým, že majú porovnateľný pracovný výkon.

Hlavný kontrolór župy na porušovanie kolektívnej zmluvy upozorňoval v správach o kontrolnej činnosti za rok 2018. Namietal tiež, že mu Trnka úplným alebo čiastočným škrtnutím jeho návrhov na odmeny kontrolórom znemožňuje ohodnotiť prácu zamestnancov útvaru, za činnosť ktorého zodpovedá zo zákona.

Kritizovali odstupné 

Hudák si myslí, že za prístupom Trnku ku kontrolórom sú výsledky minuloročných kontrol jeho útvaru, ktoré poukazujú na nehospodárnosť vo výške 265-tisíc eur. Sumu Úrad KSK vyplatil ako odstupné zamestnancom, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer dohodou bez uvedenia dôvodu. 

„Poskytnutie odstupného v takýchto prípadoch skončenia pracovného pomeru v tom čase nebolo ustanovené ani v pracovnom poriadku a ani dohodnuté v kolektívnej zmluve KSK. Taktiež sme poukázali na nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré sú v súčasnosti preverované orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj na pochybenia pri prenájme v kultúrnom centre Tabačka,“ povedal Hudák.

Trnka na otázku, či nepriznanie alebo krátenie odmien kontrolórom je odvetou na niektoré ich kontrolné zistenia, neodpovedal. Nehovorí ani o tom, či dá spracovať internú normu o podmienkach odmeňovania zamestnancov, aby tak odstránil nedostatok, na ktorý vo vyjadreniach pre inšpektorát sám opakovane poukazoval.

KSK v stanovisku zopakoval, že motivačné ohodnotenie je nenárokovateľné a o jeho konkrétnej výške na základe návrhu nadriadeného zamestnanca rozhoduje župan. „Je preto smiešne, že si niekto takýmto spôsobom nárokuje odmenu, ktorá nie je povinne prideľovaná. Považujeme to za zaťažovanie príslušných orgánov,“ povedala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

R. Trnka je presvedčený, že v jeho kompetencii je rozhodovať o výške odmeny, preto niektorým zamestnancom môže dať aj „nulu“. Foto: Veronika Janušková
R. Trnka je presvedčený, že v jeho kompetencii je rozhodovať o výške odmeny, preto niektorým zamestnancom môže dať aj „nulu“. Foto: Veronika Janušková

Odvolávajú sa odbory 

Upozorňuje tiež na to, že dodržiavanie záväzkov z kolektívnej zmluvy preveroval aj odborový orgán, ktorý je zástupcom zamestnancov a žiadne porušenia nezistil. Na mysli má základnú organizáciu Slovenského odborového zväzu verejnej správy, ktorá funguje na košickej župe. Inšpektorát k tomu uviedol, že zistenia odborov nie sú pre neho záväzné, lebo nie sú štátnym orgánom dozoru.

Doplatiť minuloročné odmeny kontrolórom a ďalším zamestnancom sa Trnka nechystá. KSK už podal žalobu, ktorým napáda protokol inšpektorátu práce. Zároveň žiada, aby súd odložil jeho vykonateľnosť.

„Nestotožňujeme sa so závermi inšpektorátu a nedošlo k porušeniu kolektívnej zmluvy. O žalobe bude rozhodovať príslušný správny súd,“ dodala Terezková.


Súdiť sa chcú aj zamestnanci. Vidia nerovnaké zaobchádzanie 


Nielen KSK pod vedením R. Trnku, ale aj niektorí pracovníci útvaru hlavného kontrolóra župy sa možno obrátia na súd.

Žalobu zvažujú kontrolóri R. Hojer a V. Turzák, ktorý bude postup koordinovať aj so svojou manželkou. Obaja totiž vo svojich podnetoch žiadali preveriť, či v ich prípade neposkytnutím odmeny nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.Inšpektorát práce im v odpovediach vysvetľuje, že jeho inšpektori nemôžu rozhodnúť, či k diskriminácii došlo, alebo nie, lebo nemajú kompetencie súdov. Dáva im tiež do pozornosti, že sa môžu obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré posudzuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona.

Hojer, Turzák aj jeho manželka podľa tohto zákona najskôr v lete podali sťažnosť svojmu zamestnávateľovi. Turzákova manželka, ktorá ako jediná z celého referátu rozpočtu finančného odboru zostala v druhom polroku 2018 bez odmeny, v nej upozorňovala aj na zákaz diskriminácie z dôvodu manželského a rodinného stavu.

„Ak sú výhrady predsedu KSK k mojej práci také závažné, že mi za druhý polrok 2018 nepriznal žiadne motivačné ohodnotenie, žiadam, aby som bol s nimi oboznámený,“ písal v sťažnosti Turzák.Podobne to vníma aj Hojer. Hovorí, že sa už druhý rok nevedia dopátrať, prečo je župan nespokojný s prácou tých, ktorým motivačné ohodnotenie dlhodobo škrtá. „Neviem teda, čo máme zlepšiť, aby sme si ho zaslúžili,“ povedal.

Kraj sťažovateľom odpísal to, čo tvrdil neskôr inšpektorom práce. Teda že nemá vlastnú vnútornú normu, ktorou by sa mal pri odmeňovaní zamestnancov riadiť, a preto nič neporušil. Poukázal aj na to, že aj iným zamestnancom KSK bola odmena zoškrtaná oproti návrhu nadriadeného alebo ju nedostali vôbec, a preto sťažovatelia nemôžu tvrdiť, že sa s nimi zaobchádzalo menej priaznivo ako s inými osobami v porovnateľnej situácii. 

Ľ. Hudák na porušovanie kolektívnej zmluvy upozorňoval ešte minulý rok. Inšpektorát práce mu dal v tom teraz za pravdu. Foto: Veronika Janušková
Ľ. Hudák na porušovanie kolektívnej zmluvy upozorňoval ešte minulý rok. Inšpektorát práce mu dal v tom teraz za pravdu. Foto: Veronika Janušková

„Práve argument zamestnávateľa, že kolektívna zmluva je nevykonateľná, lebo neboli stanovené konkrétne úlohy, poukazuje na nerovnaký prístup k zamestnancom, pretože na rozdiel od iných útvarov, zamestnancom ktorých boli poskytované odmeny, útvar hlavného kontrolóra zo zákona predkladá verejne odpočet svojej práce do zastupiteľstva. Je tu nezodpovedaná otázka, na základe akých úloh boli poskytnuté odmeny na ostatných organizačných jednotkách,“ tvrdí naopak hlavný kontrolór Ľ. Hudák.

reklamná správa
 

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím