27.12.19

Nižší nájom pre Tabačku už župan nechce. Poslanci aj tak odmietli riešiť jej dlh

foto: Veronika Janušková

Návrh košického župana Rastislava Trnku (nezávislý) na úpravu zmluvy s prevádzkovateľom Tabačky Kulturfabrik znova neprešiel cez zastupiteľstvo.

Nezávislé kultúrne centrum v bývalej tabakovej továrni na Strojárenskej ulici v Košiciach v roku 2009 zriadilo občianske združenie Bona Fide. V budovách Košického samosprávneho kraja (KSK) v súčasnej podobe ako miesto pre rôzne žánre súčasného umenia, kreatívny priemysel a komunitné aktivity funguje od roku 2015.

Zmluvou z roku 2012 si združenie od župy prenajalo približne 2600 metrov štvorcových nebytových priestorov. Nájomné a platby za energie ale neuhrádzalo včas. Do polovice minulého roka dlh Tabačky narástol na vyše 140-tisíc eur, po nastavení splátkových kalendárov ku koncu novembra tohto roka bol 107-tisíc.

V súčasnosti mesačné nájomné a s ním súvisiace náklady, najmä úhrady za energie, predstavuje sumu deväť tisíc eur, splátka dlhu ďalších 3350 eur. Trnku považuje v tomto smere zmluvu za zle nastavenú pre kultúrne zariadenie, ktoré nemá pravidelné príjmy. Výšky platieb podľa neho ohrozujú existenciu centra.

V júni preto predložil krajským poslancom uznesenie o znížení nájmu o 1400 eur mesačne. Zároveň žiadal, aby sa s dlhom nájomcu započítali investície, ktoré vynaložil na stavebné úpravy, vybavenie a technológie kultúrneho centra. Zastupiteľstvo to neschválilo. 

reklamná správa

NAJČERSTVEJŠIE MÄSO A VÝROBKY V KOŠICIACH

Kvalitu mäsa garantuje náš vlastný bitúnok. Exkluzívne iba v potravinách KLAS.

Zistite viac

Zmluva: Na vlastné náklady 

V decembri to župan skúsil s prepracovaným návrhom. Z nižšieho nájmu už upustil. Ďalej žiadal odpísať z dlhu združenia jeho náklady na zhodnotenia nehnuteľností vo výške takmer 64- tisíc eur. Investície Bona Fide preukazoval faktúrami a najmä odborným vyjadrením znalca. 

Ide o investície Bona Fide do polovice roku 2015, čo bol termín, dokedy malo združenie podľa nájomnej zmluvy z vlastných nákladov preinvestovať do vybavenia centra 98-tisíc. Úrad KSK vo svojej analýze uvádza, že prenajímateľ zhruba takúto sumu vynaložil, nie však za tri roky ako bolo dohodnuté v roku 2012, ale doteraz.

Ani tento Trnkov návrh nezískala dostatočnú podporu zastupiteľstva. Rovnako ako v júni hlasovalo za len 29 poslancov. Keďže ide o prípad hodný osobitného zreteľa, potrebných bolo 35 hlasov.

Župan v reakcii na toto rozhodnutie zopakoval, že kultúrne centrum Tabačka je „celoslovenský unikát“ a jeho prevádzkovateľ pred sebou tlačí dlhy z minulosti, ktoré vďaka zlepšenej platobnej disciplíne znížil oproti minulému roku o 44-tisíc eur.

R. Trnka (vpravo) a P. Radkoff (vľavo) sa zhodujú v tom, že Tabačka je unikát a treba jej s dlhom pomôcť. Dotuje ju mesto Košice na čele s primátorom J. Polačekom (v strede).  foto: Veronika Janušková
R. Trnka (vpravo) a P. Radkoff (vľavo) sa zhodujú v tom, že Tabačka je unikát a treba jej s dlhom pomôcť. Dotuje ju mesto Košice na čele s primátorom J. Polačekom (v strede). foto: Veronika Janušková

Trnka: Dvojaký meter 

„Mali sme možnosť Tabačke pomôcť, no poslanci mali iný názor. Som znepokojený tým, že merajú dvojakým metrom. Napríklad, v minulosti v oblasti zdravotníctva započítal KSK zápočty v celkovej sume až 13,5 milióna eur pre súkromnú spoločnosť Svet zdravia, ktorá je navyše v zisku. Nerozumiem, prečo sa okolo Tabačky vytvára aura problému,“ povedal.

Župa o tom, ako riešiť neuhrádzanie platieb rokovala s Bona Fide takmer dva roky. Okrem okamžitého zastavenia rastu dlhu chcela od nájomcu, aby odkryl svoje hospodárenie. Ďalšou požiadavkou bolo, aby predložil zoznam podnájomcov.

Bona Fide potom poskytla prehľad príjmov a výdavkov za rok 2017, ktoré boli približne na rovnakej úrovni. Z grafov vyplýva, že asi 61 percent príjmov tvoria vlastné zdroje, ktoré zasa pozostávajú  hlavne z tržieb baru (vyše 41-tisíc eur mesačne) a platbách podnájomcov ( takmer 9900 eur mesačne). Nájomca ukázal aj výdavky na mzdy, ktoré pokrývajú 21 percent všetkých nákladov. 

Riaditeľ Tababačky Peter Radkoff opakuje, že centrum je dlhodobo finančne aj personálne poddimenzované, ale snažia sa, aby sa to neprejavovalo na jeho programe. Dodáva, že dokumenty samospráve nemali problém predložiť.

„Zároveň, ale považujeme za scestné, aby zástupcovia kraja či zastupiteľstva požadovali od akejkoľvek občianskej iniciatívy, ktorá sa nezodpovedá poslancom, také interné údaje ako je prehľad príjmov a výdavkov, či výšku platov manažmentu. Podotýkame, že tieto informácie nijako nesúvisia s nakladaním s verejnými prostriedkami či verejným majetkom,“ tvrdí Radkoff.

reklamná správa

Radkoff: Proti rozvoju 

Rozhodnutie zastupiteľstva komentuje ako sklamanie, že pre časť poslancov nemá investícia združenia žiadnu váhu. Podľa neho si neuvedomujú, že jej započítanie by im pomohlo pri splácaní dlhu, aj pri rozvoji kultúrneho centra, ktoré tu je pre občanov mesta a regiónu. „Volení zástupcovia občanov buď nerozumejú, alebo nechcú rozumieť našej práci ktorú robíme,“ myslí si riaditeľ. 

Pri hlasovaní o zápočte sa zdržali najmä poslanci Smeru. Proti ale ako jediný hlasoval Emil Kočiš so županovi väčšinou nakloneného poslaneckého klubu OĽANO - SAS - KDH – NOVA. Kočiš, ktorý bol v minulosti sedem rokov podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, považuje návrhy Trnku za nevýhodné pre kraj a ich schválenie by podľa neho bolo nezodpovedným nakladaním s jeho majetkom. 

Upozornil tiež na to, že Bona Fide je zakladateľom a stopercentným vlastníkom ďalších dvoch subjektov. Prvým je eseročka Tabačka Productions, druhým nezisková organizácie Tabačka Kulturfabrik. „Kraj alebo zastupiteľstvo nemá na nich žiaden dosah a v podstate tak isto majú príjmy z tej istej oblasti ako občianske združenie,“ hovoril Kočiš už v júni. 

Otázku, či prepojenia nájomcu na ďalšie subjekty nevytvára nejasné finančné toky, rozoberali poslanci aj na zasadnutia finančnej a kultúrnej komisie. Radkoff oponuje, že podobne fungujú aj iné združenia v oblasti kultúry. 

E. Kočiš presadzuje, aby sa podmienky nájmu nemenili do konca platnosti zmluvy v roku 2022. foto: Veronika Janušková
E. Kočiš presadzuje, aby sa podmienky nájmu nemenili do konca platnosti zmluvy v roku 2022. foto: Veronika Janušková

Neziskovka a granty 

Priznáva, že nezisková organizácia získava časť dotácií na program kultúrneho centra, ale zdôrazňuje že všetky musia byť riadne vyúčtované a podliehajú auditu a kontrolám. „Obchodnú spoločnosť sme založili kvôli výzve projektu decentralizovanej podpory ministerstva kultúry pre rozvoj kreatívneho priemyslu. Jej vytvorenie bolo podmienkou podávania žiadosti. Projekt doteraz nebol vyhodnotený, organizácia stratila opodstatnenie a je v štádiu riešenia,“ povedal. 

Župa potvrdila, že údaje o financiách neziskovky a eseročky v rokovaniach z Bona Fide nevyžadovala. Vysvetľuje to tým, že ide o subjekty s vlastnou právnou subjektivitou a nie je s nimi v žiadnom zmluvnom vzťahu.

„V princípe nemá žiadne právo a dôvod to požadovať,“ hovorí Radkoff ako by vnímali, ak by takáto požiadavka zo strany župy prišla. 

Trnka hneď po neschválení druhého návrhu poslancom povedal, že o tejto veci s nimi bude ďalej diskutovať. Vraví, že stále verí v dohodu o započítaní investícií s dlhom. 

V kultúrnom centre je aktuálne trinásť podnájomcov. Jedným  z nich je prevádzkovateľ bistra. foto k článku: Veronika Janušková
V kultúrnom centre je aktuálne trinásť podnájomcov. Jedným z nich je prevádzkovateľ bistra. foto: Veronika Janušková
Aké investície chcú odpočítať z dlhu 

- rekonštrukcia kaviarne : 17 970 €
- úprava konštrukcie strechy: 7260 €
- stupňovité hľadisko v kine: 6808 € 
- vybudovanie Unifi-AP-LR: 6360 €
- zasklenie výťahu vrátane imitácie: 5096 €
- drevené pódium a elektroinštalácia: 3706 €
- barové pulty v kaviarni a bistre: 3500 € 

 

Prokurátor: Pri kultúre je strata prípustná 

S hospodárením Tabačky nemajú problém len niektorí poslanci, ale aj hlavný kontrolór župy Ľubomír Hudák.  

Od apríla 2018 opakovane upozorňuje, že plánované započítanie investícií je v rozpore s nájomnom zmluvou aj podmienkami, za ktorých v roku 2012 schválilo zastupiteľstvo nájom pre Bona Fide bez súťaže ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Podľa nich združenie malo do majetku samosprávy preinvestovať 98-tisíc eur z vlastných nákladov bez nároku na ich náhradu. To bolo viazané na to, že KSK odstráni havarijný stav budov na Strojárenskej. Samospráva na rekonštrukciu bývalej tabakovej továrne vynaložila 950-tisíc eur.

Na druhej strane odborné útvary Úradu KSK uznali nájomcovi len investície za 64–tisíc eur, aj to ich väčšia časť spadala do obdobia pred rokom 2012. Investície navyše nesmerovali len do vnútorného vybavenia a technológie kultúrneho centra, ako určovala nájomná zmluva. Za sporné považuje Hudák napríklad rekonštrukciu kaviarne či nákup barových pultov.

Hudák: Nechránia majetok 

Podľa neho tiež sumy predložené Bona Fide nezohľadňujú amortizáciu majetku. „Prevzatie investícií za odplatu, aj keď súčasný platný zmluvný stav to neumožňuje, je v neprospech KSK“ napísal Hudák v jednej z oficiálnych pripomienok. 

Výhrady má aj k tomu, ako sa župa a jej organizácia, Správa majetku KSK, postavili k dlhu Tabačky. Podľa neho slabo chránili majetok samosprávy, lebo pri neustále narastajúcich nedoplatkoch nájomcu od decembra 2015 nezačali vymáhať pohľadávku na súde, ani si neuplatnili úroky z omeškania.

„Dobrý hospodár mal bezodkladne zamedziť plynutiu ušlého príjmu z nájomného, a zvlášť mal zamedziť vynakladaniu vlastných, v tomto prípade verejných financií, za energie, ktoré spotrebúva nájomca neplatiaci takto refundované služby,“ tvrdil Hudák v oznámení na políciu. V postupe župy totiž videl podozrenie z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, ktoré  sa týkali aj obdobia pred nástupom R. Trnku do funkcie.

Prevzatie investícií za odplatu je v neprospech KSK,  tvrdí Ľubomír Hudák. foto: veja
Prevzatie investícií za odplatu je v neprospech KSK, tvrdí Ľubomír Hudák. foto: veja

Štyri odmietnutia 

Vyšetrovateľ trikrát podanie kontrolóra odmietol, prokurátor mu zakaždým vec vrátil, aby v nej znova konal a rozhodol. Štvrté uznesenie polície o tom, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania už v októbri odobrila aj prokuratúra. 

Zhodli sa na tom, že správca aj vlastník Tabačky neboli nečinní, lebo nájomcovi pravidelne posielali upomienky, že neuhrádza platby a opakovane mu dávali podpisovať vyhlásenia o uznaní dlhu. Tiež rokovali, hoci zdĺhavo, s Bona Fide o jeho žiadostiach na započítanie investícií a zníženie nájmu. 

Vyšetrovateľ i prokurátor uznali aj obranu zástupcov KSK, že nemohli brať do úvahy len ekonomickú stránku, ale aj spoločenský význam kultúrneho centra. 

Prokurátor: Spoločenský účel 

„Dobrá správa majetku nemusí byť vždy kvantifikovaná peniazmi a prínos môže byť aj nemajetkový. V prípadoch, ak je zabezpečený iný rovnako významný spoločenský účel je prípustná určite aj ekonomická strata,“ napísala v poslednom rozhodnutí Okresná prokuratúra Košice I. 

Hudák povedal, že zváži podanie podnetu na preskúmanie jej postupu nadriadenou prokuratúrou. „Neviem sa stotožniť s názorom o dostatočnosti a hospodárnosti postupu správcu, keďže dlh v priebehu viac ako dvoch rokov stúpol z 18 na 140- tisíc, niekoľkokrát bol porušený splátkový kalendár, poslednýkrát k júlu 2019, a stále nedošlo k uplatneniu si úrokov z omeškania,“ uviedol. 

reklamná správa

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím