20.08.19

V starostovom konkurze sa možno porušuje zákon, tvrdí ministerstvo. Petrovčikovi nesiahli ani na pozemky

foto: Veronika Janušková

Štátny orgán, ktorý vykonáva dohľad nad činnosťou správcov, vysvetľuje, že dlžníkom, ktorí sú v úpadku, sa zráža mzda ako pri exekúcii.

Časť platu starostu košickej mestskej časti Staré Mesto Igora Petrovčika (SPOLU) aj jeho ďalšie príjmy majú byť zahrnuté do konkurzu na jeho majetok. Ak tak správkyňa Alexandra Chapčáková nepostupuje, mohla by porušovať zákon.

Vyplýva to zo stanoviska ministerstva spravodlivosti, ktoré je orgánom štátnej správy vo výkone správcovskej činnosti. Rezort v odpovediach denníku KOŠICE:DNES vysvetľuje, že aj keď správca nie je na rozdiel od exekútorov oprávnený vydávať príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy, je povinný formou oznámenia informovať zamestnávateľa úpadcu, že na jeho zamestnanca bol vyhlásený konkurz.

Dôvodom je, že konkurzu podlieha aj majetok, ktorý dlžník počas neho nadobudol, teda aj časť mzdy. Nepostihnuteľná je tak ako pri exekúcii suma vo výške životného minima, čo je v súčasnosti necelých 211 eur, ktorá sa zvyšuje podľa počtu vyživovaných osôb.

reklamná správa

NAJČERSTVEJŠIE MÄSO A VÝROBKY V KOŠICIACH

Kvalitu mäsa garantuje náš vlastný bitúnok. Exkluzívne iba v potravinách KLAS. Kde ich nájdem?

Zistite viac

Žiadosť o súčinnosť 

„Správca je povinný zisťovať majetok podliehajúci konkurzu počas celého priebehu konania. V rámci toho zisťovania po tom, čo sa dozvie, že úpadca poberá mzdu alebo iný príjem, je povinný zaslať zamestnávateľovi žiadosť o poskytnutie súčinnosti a zabezpečiť tak získanie majetku patriaceho do konkurznej podstaty,“ uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia ministerstva.

Pokračuje, že zrazenú časť mzdy správca zapisuje každý mesiac do konkurznej podstaty ako samostatné súpisové zložky majetku, ktoré budú použité na uspokojenie pohľadávok v konkurze. Zákon výslovne neukladá správcovi povinnosť zriadiť na tieto prostriedky samostatný účet. Podľa zákona však má aktualizované súpisy majetku desať dní od vykonania zmeny zverejniť v Obchodnom vestníku.

„Pokiaľ správca zamestnávateľa žiadnym spôsobom nekontaktuje, alebo nezapíše mzdu v časti podliehajúcej konkurzu do všeobecnej podstaty, je to pokladané za porušenie zákonných povinností správcu,“ hovorí Szakálová.

Igor Petrovčik povedal, že na otázky bude odpovedať po dovolenke  foto: Veronika Janušková
Igor Petrovčik povedal, že na otázky bude odpovedať po dovolenke foto: Veronika Janušková

S odbornou starostlivosťou 

Okrem iného tým správca porušuje ustanovenie, že má svoju činnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou a s využitím všetkých svojich skúsenosti a odborných vedomostí. 

Denník KOŠICE:DNES formuloval ministerstvu všeobecné otázky k zrážkam zo mzdy úpadcu. Po odpovedi, že zabezpečiť to je úlohou správcu, požiada rezort o stanovisko, či voči Chapčákovej začne výkon dohľadu, v ktorom by mohol rozhodnúť o uložení pokuty.       

Petrovčik nepoberá len starostovský plat, ale aj odmenu poslanca mesta Košice (klub Fungujúce Košice) a odmenu poslanca Košického samosprávneho kraja (Klub nezávislých poslancov KSK). Za tieto tri verejné funkcie dostáva mesačne dokopy asi štyritisíc eur.

Ani jeden oznam

Chapčáková bola do funkcie správcu konkurzu Petrovčika ustanovená súdom v októbri 2008. Za viac ako desať rokov do Obchodného vestníka nedala žiaden oznam o nejakom úkone. Chapčáková pracuje aj ako prednostka Mestského úradu v Prešove. 

Z výkladu viacerých ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že svoje príjmy mal oznámiť správkyni aj úpadca Petrovčik. Keď bude súd rozhodovať po skončení konkurzu o jeho oddlžení, bude skúmať, či mal „poctivý zámer“, teda či sa snažil urobiť všetko v medziach svojich možností a schopností, aby riešil svoje dlhy.

Podozrenia, že v konkurze môžu byť veritelia ukracovaní, však nesúvisia len s jeho zárobkami. Mimo konkurzu totiž zostal aj iný Petrovčikov majetok. Denník KOŠICE:DNES zistil, že na svoje meno má v katastri nehnuteľností zapísaných viacero spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam.

Pozemky pri Prešove   

Ide o trvale trávnaté porasty, ornú pôdu alebo lesy v okrese Prešov. Pozemkové podiely v troch katastrálnych územiach sú na celkovo deviatich listoch vlastníctva, Petrovčik je na nich evidovaný väčšinou s desiatkami ďalších spoluvlastníkov. Vyššiu hodnotu môžu mať len dva pozemky ornej pôdy v katastri obce Záborské, ktoré Petrovčik vlastní v jednom prípade so šiestimi a v druhom so siedmimi podielnikmi.

Denníku KOŠICE: DNES Chapčáková na otázky k týmto pozemkom ani iným okolnostiam neodpovedala. Pred vyše týždňom uviedla len to, že konkurz stojí pre nevysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, teda kvôli majetku, ktorý Petrovčik nadobudol spoločne so svojou prvou manželkou.

Vysvetľovať pri osobnom rozhovore v piatok už svoje dlhy a majetok nechcel veľmi ani Petrovčik. Hovoril, že vec vníma tak, že bude rád, ak po medializácii jeho prípadu začne konať správkyňa aj súd, aby konkurz konečne skončil. Denník KOŠICE:DNES mu potom poslal otázky písomne, starosta odpísal, že odpovie po návrate z dovolenky.

V KOSIT-e bez odmeny?  

Pri prvom rozhovore tvrdil, že na uspokojenie veriteľov je pripravený poskytnúť časť svojich úspor. „Všetky moje príjmy sú v daňových a majetkových priznaniach,“ povedal aj v piatok.

Petrovčik je ako zástupca mesta Košice aj v dozornej rade firmy KOSIT, ktorá v Košiciach zabezpečuje zber a lividáciu komunálneho odpadu a samospráva v nej vlastní päť percent akcií. Starosta tvrdí, že funkciu v kontrolnom orgáne vykonáva bezplatne.

reklamná správa

Má aj príjmy z podnájmu. S bytom nakladá ako so svojím

Konkurzu podlieha všetok majetok dlžníka, vrátane platieb za prenechanie nehnuteľnosti do užívania.

Aj toto pravidlo v prípade starostu I. Petrovčika zrejme neplatí. Starosta si udáva trvalý pobyt na Ulici kpt. Nálepku v Starom Meste. Adresa patrí k bytu, ktorý nevlastní on, ale jeho príbuzná, pravdepodobne sestra.

Denník KOŠICE:DNES zistil, že byt poskytuje do podnájmu viacerým mladým ľuďom, ktorí v Košiciach pracujú. Od minulého roka má s nimi uzavretú „zmluvu o podnájme“.

Petrovčik je nájomcom a má zrejme súhlas od majiteľky bytu prenechávať ho do podnájmu tretím osobám. Nájomné za trojizobvý byt v tej lokalite sa pohybuje okolo sumy 550 eur.

Byt, za ktorý podnájomníci platia I. Petrovčikovi, je v tomto dome.
Byt, za ktorý podnájomníci platia I. Petrovčikovi, je v tomto dome. foto: Jozef jarošík
Starostovo meno je na schránke aj na zvončekoch.  foto: Jozef jarošík
Starostovo meno je na schránke aj na zvončekoch. foto: Jozef jarošík

Pomoc po požiari 

V apríli 2018 Petrovčik ako poslanec Starého Mesta byt na Kpt. Nálepku poskytol rodine s dvoma malými deťmi, ktorej bývanie zničil rozsiahly požiar paneláku na Ružovej ulici. Bezplatne tam bývali až do rekonštrukcie svojho bytu.

Poslanec vtedy nespomínal, že byt nie je jeho. „Dohodli sme sa na jeho bezodplatnom dočasnom poskytnutí na 3 - 4 mesiace. Verím, že aspoň takto dokážem svojou troškou zmierniť ich bezvýchodiskovú situáciu s bývaním, ktorú im mesto Košice ani mestská časť Západ nedokázali ani po takmer dvoch týždňoch vyriešiť,“ napísal vtedy na Facebooku. 

Bol tiež dedičom?

Podľa dvoch konkurzných správcov, s ktorými hovoril denník KOŠICE:DNES, môže byť pre posudzovanie „poctivého zámeru dlžníka“ dôležité aj to, či sa úpadca nevzdal svojho dedičského podielu v prospech svojho príbuzného, aby tento majetok dostal z dosahu konkurzu.

Podľa výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností Petrovčikova príbuzná byt zdedila v roku 2017. Nie je však jasné, či bol dedičom aj Petrovčik. Odpovedať na otázky k bytu nechce s tým, že ide o súkromné záležitosti.

reklamná správa

Čítajte viac: pozemky

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím