26.09.19

Petrovčik mal vlastné dlhy, no zaručil sa aj za cudzie. Polícia v tom trestný čin nevidela

Foto: Veronika Janušková

Dodnes neskončenému konkurzu na majetok Igora Petrovčika (SPOLU) predchádzali okolnosti, pre ktoré súčasného starostu Starého Mesta a poslanca mesta Košice aj košickej župy pred desiatimi rokmi vyšetrovala polícia.

Súd vyhlásil konkurz na Petrovčika ako fyzickú osobu – podnikateľa v septembri 2007. Osem mesiacov predtým podpísal  v postavení ručiteľa zmenku v hodnote 25 miliónov korún (viac ako 829 – tisíc eur). Zmenku vystavila firma Carducii Tagmac frozen v prospech firmy Festiva.

Petrovčik tak na seba prevzal povinnosť zaplatiť tento záväzok v prípade, že tak neurobí dlžník. To sa aj stalo, keďže Festiva si pohľadávku v plnej výške v októbri 2007 prihlásila do konkurzu na majetok Petrovčika.

Stala sa tým hlavným veriteľom s najvyššou pohľadávkou a pri pomernom uspokojovaní by tak mala dostať najväčší podiel zo speňaženého majetku úpadcu. Ďalších deväť veriteľov, vrátane troch bánk a Sociálnej poisťovne, si uplatnilo nároky v celkovej výške 7,2 milióna korún (vyše 239-tisíc eur). Celková suma konkurzných pohľadávok voči Petrovčikovi tak presahuje milión eur.

Vystavil tri zmenky  

Druhým najväčším veriteľom v konkurze je Peter Kimák. S Petrovčikom boli spoločníci v dvoch firmách a priatelia. Zo súdnych dokumentov vyplýva, že Kimák mu na viackrát požičal v hotovosti jeden a pol milióna korún (takmer 50-tisíc eur).   

Petrovčik mu za to v júni 2003 vystavil tri zmenky, každú v hodnote pol milióna korún. Všetky boli splatné „na videnie bez protestu“. Získané peniaze použil na rozbehnutie prevádzky troch čerpacích staníc, ktoré si ako živnostník prenajal od spoločnosti Slovnaft.

Súčasný starosta v roku 2005 ani po opakovaných výzvach Kimáka dlh nesplatil. Okresný súd Košice I ešte v tom istom roku vydal platobný rozkaz, ktorý mu nariaďoval uhradiť zmenkovú sumu aj so šesťpercentným úrokom.

Petrovčik podal odvolanie, o ktorom už ale krajský súd nerozhodol. Konanie prerušil z dôvodu, že na majetok Petrovčika bol vyhlásený konkurz. Ak by odvolací súd potvrdil zmenkový platobný rozkaz, nadobudol by účinky právoplatného rozsudku a ten by bol titulom pre exekúciu. 

Kimák sa domnieva, že išlo o premyslený postup. „Viacero okolností nasvedčovalo, že hlavný veriteľ konkurzu bol dodatočne vykonštruovaný, aby odstavili mňa aj všetkých ostatných veriteľov. Nefiguroval ani v zozname záväzkov, ktorý Petrovčik vystavil pre účely konkurzu krátko po jeho vyhlásení,“ hovorí. 

Správcu vymenili 

Kimák tiež upozorňuje, že Festiva ako veriteľ s najväčším rozsahom hlasovacích práv v októbri 2008 dosiahla výmenu pôvodného správcu za Alexandru Chapčákovú. Táto správkyňa nezapísala do konkurznej podstaty žiaden Petrovčikov majetok ani peňažné príjmy. Za vyše desať rokov neoznámila v obchodnom vestníku ani žiaden iný úkon.

„Aj na základe toho usudzujem, že ich cieľom mohlo byť od začiatku to, aby sa Chapčáková stala správkyňou majetku Petrovčika,“ vraví Kimák. Túto správkyňu súd po otázkach denníka KOŠICE:DNES v auguste tohto roku odvolal. 

V máji 2005 Kimák podal trestné oznámenie. Polícia ho prijala a začala trestné stíhanie pre podozrenie z poškodzovania veriteľa. Preverovala, či Petrovčik nespáchal tento trestný čin tým, že prevzal na seba ručením dlh iného, aj keď bol sám zadĺžený. 

reklamná správa

NAJČERSTVEJŠIE MÄSO A VÝROBKY V KOŠICIACH

Kvalitu mäsa garantuje náš vlastný bitúnok. Exkluzívne iba v potravinách KLAS. Kde ich nájdem?

Zistite viac
 

Polícia: Záväzok nie je 

V marci 2009 vyšetrovateľ košickej kriminálnej polície Jozef Kotos stíhanie zastavil so záverom, že skutok nie je trestným činom. Vysvetlil to tým, že samotné ručenie za záväzok podľa neho nepredstavuje jeho reálne prevzatie.

„V danom prípade k vzniku tohto záväzku ani nedošlo,“ napísal v uznesení. Vyšetrovateľ v ňom tiež tvrdí, že ručenie dlžníka nemá vplyv na jeho veriteľov, ktorí si „jednoznačne môžu uplatniť svoje nároky zákonným spôsobom v rámci občiansko – právneho konania“. Z výpovede Kimáka pritom vedel, že súdne konanie o zaplatenie zmeniek vystavených Petrovčikom bolo zastavené pre vyhlásenie konkurzu. 

Rozhodnutie polície potvrdila aj Okresná prokuratúra Košice I, ktorá v máji 2009 zamietla sťažnosť Kimáka. Ako dôvod uviedla, že zmenkový ručiteľ nadobúda práva zo zmenky proti tomu, za koho sa zaručil. „Nejde o poškodzovanie veriteľa, ak sa konaním dlžníka súhrn aktív a pasív jeho majetku nezmenil," napísala prokurátorka Zuzana Kurcinová.

Polícia ani prokuratúra nijako neskúmali väzby Petrovčika na firmu Festiva, ktoré mohli naznačovať, že jej pohľadávka zo zmenky je predstieraná. Spoločníkom tejto spoločnosti bol totiž od jej vzniku Ján Korčmároš. S Petrovčikom boli v rokoch 2000 až 2003 spoločníkmi vo firme Cell Fast Slovakia. 

Spolužiaci a priatelia  

Podľa informácii denníka KOŠICE:DNES boli spolužiakmi na košickej podnikovohospodárskej fakulte, priatelili sa aj po skončení štúdia a Petrovčik cez Korčmároša spoznal svoju druhú manželku, ktorá pracovala v jednej z jeho firiem.

Od mája 2007 Korčmároš vykonáva funkciu konkurzného správcu. Na otázky zaslané emailom neodpovedal, v kancelárii správcu a v sídle viacerých jeho firiem v budove na Holubyho ulici ho denník KOŠICE:DNES nezastihol. Nereagoval ani na odkaz zanechaný jeho pracovníčke.  

Budovu na Holubyho vlastní cez jednu zo svojich firiem J. Korčmároš. Sídlo tu má aj firma Kora Trade, v ktorej bol I. Petrovčik desať rokov konateľom a prevádzkoval cez ňu čerpacie stanice, keď sa ako fyzická osoba dostal do konkurzu. Foto: rok
Budovu na Holubyho vlastní cez jednu zo svojich firiem J. Korčmároš. Sídlo tu má aj firma Kora Trade, v ktorej bol I. Petrovčik desať rokov konateľom a prevádzkoval cez ňu čerpacie stanice, keď sa ako fyzická osoba dostal do konkurzu. Foto: rok

Hovoriť o zmenkách nechce ani Petrovčik. „Nerozumiem, o čo vám ide? V tejto veci som s vami dokomunikoval,“ povedal.

Pred vyšetrovateľom tvrdil, že zmenka v prospech Festiva nie je záväzkom, lebo na nej vystupuje ako ručiteľ, nie dlžník. Vypovedal tiež, že Kimákovi nedlhuje 1,5 milióna korún, ale len pol milióna. Vysvetľoval to tak, že si myslel, že podpisoval jednu zmenku v troch vyhotoveniach a až neskôr sa dozvedel, že zmenky sa vystavujú len v jednom exemplári.

Súdy: Má platiť 

S rovnakým argumentom časť Kimákovej pohľadávky poprela neskôr aj Chapčáková. Po žalobe Kimáka proti správkyni súdy právoplatne rozhodli, že pohľadávka je nesporná.

„Je zaviazaný so všetkými ním vystavenými zmenkami a neznalosť práva týkajúceho sa spôsobu ich vystavovania ho neospravedlňuje,“ uviedol o Petrovčikovi Okresný súd Košice I v rozsudku z januára 2010. 

Konkurz Petrovčika vyvoláva pochybnosti aj v tom, že Festiva viac ako dva roky nemá konateľa. To je dôvod, pre ktorý mal firmu súd ex offo zrušiť a vymazať z registra.   

Kimák pred vyhlásením konkurzu dosiahol zablokovanie domu v obci Sokoľ, ktorý mal Petrovčik v bezpodielovom spoluvlastníctve s prvou manželkou. Súd vydal predbežné opatrenie o zákaze prevodu tejto nehnuteľnosti, keď zistil, že Petrovčik sa ju snaží predať cez realitnú kanceláriu.

Dnes je tento dom jedinou majetkovou položkou v konkurze. Zapísal ho tam ešte Chapčákovej predchodca.  

reklamná správa
 


Správkyňa bola prepojená na dlžníka aj hlavného veriteľa


Správkyňa Alexandra Chapčáková, ktorá nezabezpečila žiaden majetok úpadcu I. Petrovčika, sa mohla v tomto konkurze dopustiť aj ďalších pochybení.

Docentka v odbore manažment mala a zrejme stále má blízko k Jánovi Korčmárošovi, spoločníkovi a konateľovi firmy Festiva, ktorá je hlavným veriteľom konkurzu na majetok súčasného starostu Starého Mesta.

Korčmároš a Chapčáková majú kancelárie správcov na rovnakom poschodí v budove na Holubyho ulici v Košiciach. Vchádza sa do nich cez jednu prijímaciu miestnosť, kde je spoločná administratívna pracovníčka. Pred konkurzom Petrovčika pôsobili ako spoločníci v dvoch firmách.

Vo viacerých konkurzoch, ktoré boli pridelené Korčmárošovi, ho Chapčáková na základe poverenia zastupovala. Denníku KOŠICE:DNES viacero zdrojov potvrdilo, že dvojica mala aj blízky partnerských vzťah a istý čas žili  v spoločnej domácnosti.

Kancelárie v rovnakých priestoroch nie sú jedinou vecou, ktorá spája konkurzných správcov A. Chapčákovú (na snímke) a J. Korčmároša. Foto: rok
Kancelárie v rovnakých priestoroch nie sú jedinou vecou, ktorá spája konkurzných správcov A. Chapčákovú (na snímke) a J. Korčmároša. Foto: rok

Podľa zákona má byť pritom správca vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, ak pre jeho pomer k veci možno mať pochybnosti o jeho zaujatosti. Správca je pritom povinný bezodkladne informovať súd o skutočnostiach, ktoré jeho nestrannosť môžu spochybniť.

Chapčáková tvrdí, že nič neporušila. Bráni sa tým, že konkurz prevzala už keď boli pohľadávky veriteľov zistené. „Ja som ich nepreskúmavala, robil to môj predchodca,“ povedala.

Zákon pritom správcovi nariaďuje, aby svoj možný pomer  k veci posudzoval „sústavne“, teda počas celého konkurzu. Účelom ustanovenia je, aby správca presadzoval záujmy všetkých veriteľov a nikoho nezvýhodňoval.

Navyše sa Chapčáková cez Korčmároša dobre poznala aj s Petrovčikom a napriek tomu nepožiadala súd o odvolanie z jeho konkurzu. Dve osoby, ktoré boli 
s nimi v tom čase v kontakte, denníku KOŠICE:DNES opísali, že sa ich rodiny navštevovali a trávili spolu oslavy či dovolenky.

Chapčákovú, ktorá je aj prednostkou Mestského úradu v Prešove, už pre podozrenia z porušovania zákona v Petrovčikovom konkurze preveruje v rámci štátneho dohľadu ministerstvo spravodlivosti.

Čítajte aj: 

 

reklamná správa

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Diskusia

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím